Loading...
cele

Kiedy jako fundator, pierwszy raz zapoznałem się z ONZ-owską Agendą Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju- zachwyciłem się wyjątkowemu znaczeniem jaki sygnatariusze dokumentu nadali roli SPORTU.

Według ich opinii - nieodłącznemu elementowi prawidłowego rozwoju pojedynczych osób i całych społeczności.

Moje życiu osobiste i zawodowe, dotychczasowa działalność prospołeczna, realizacja sportowych projektów integracyjnych,dobroczynnych i wolontariackich- są wzorcowymi przykładami słuszności tej tezy. Tworząc moją Fundację, brałem pod uwagę możliwość realizacji projektów sportowych jako doskonałego narzędzia w wielowymiarowym spełnianiu założeń statutowych.

Sport przywraca bowiem indywidualną godność człowieka, nadaje sens i cel życiowego funkcjonowania, wzmacnia fizycznie i mentalnie, uczy etyki rywalizacji, poprawia status społeczny i chroni przed wykluczeniem najbiedniejszych, stanowi o samorealizacji nie tylko ludzi zdrowych ale i dysfunkcyjnych, jego otoczenie i infrastruktura przynosi dobrobyt, rozwój i podnosi standardy życia niezależni od płci, wieku i statusu społeczego.

Fundacja Piotra Pogona DRABINA w swoich projektach sportowych zamierza realizować i propagować wszystkie cele wyszczególnione w dokumencie: "**Cele Zrównoważonego Rozwoju a Sport". Wpisują się one doskonale w nasz statut i są w 100% tożsame z moim modus vivendi.


Piotr Pogon

25 września 2015 r. świat przyjął bezprecedensowy dokument – Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierającą 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju mających przekształcić świat na lepsze. Zbudować świat, w którym każdy mieszkaniec globu będzie mógł korzystać z dobrobytu i osiągnięć rozwoju oraz żyć w pokoju.

Agenda podkreśla znaczącą rolę sportu na rzecz postępu społecznego i stwierdza, że sport przyczynia się do promowanie tolerancji i szacunku oraz do wzmacniania pozycji kobiet i młodych ludzi, pojedynczych osób i całych społeczności. Sport podkreśla znaczenie zdrowia, edukacji i inkluzywnych społeczeństw.

Znaczenie sportu w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju

Sport jest skutecznym i elastycznym narzędziem propagującym pokój na świecie. Świat sportu jest silnie zaangażowany w osiąganie zrównoważonego rozwoju. Sport promuje pokój i tolerancję oraz wzmacnia poczucie jedności miedzy ludźmi na całym świecie. Rozwija współpracę zespołową i konkurencyjność, uczy współpracy w drużynie i szacunku dla drugiego człowieka. Gdyby wszyscy postępowali zgodnie z zasadą fair play, nie byłoby konfliktów na świecie.

Sport walczy z dyskryminacją, niweluje różnice między państwami i integruje społeczeństwa. Cieszy się coraz większą popularnością i mobilizuje wszystkich, zarówno kobiety jak i mężczyzn. Sprzyja nawiązywaniu przyjaznych relacji.

Regularnie uprawiany sport jest kluczowym elementem zdrowego trybu życia. Sport poprawia koncentrację, uczy skupienia, wpływając na osiągane wyniki w nauce i pracy.

Możemy dużo nauczyć się od sportowców. W naszym codziennym życiu powinniśmy kierować się wartościami tak bardzo cenionymi w sporcie.

Cele Zrównoważonego
Rozwoju a sport

goals

Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

Sport uczy i przekazuje różne umiejętności, które są potrzebne w życiu społeczno-gospodarczym, przyczyniając się do poprawy warunków życia ludzi i ograniczenia ubóstwa.

goals

Cel 2: Wyeliminować głód, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo

Programy sportowe dotyczące odżywiania mogą być wykorzystane w edukacji w zakresie żywienia oraz zrównoważonej produkcji żywności, której zadaniem jest eliminacja głodu na świecie. Przyczyniają się one także do podniesienia świadomości społeczeństw na temat właściwego odżywiania się i prawidłowej diety.

goals

Cel 3: Zapewnić wszystkim w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrostan

Aktywność fizyczna i sport są kluczowymi elementami zdrowego trybu życia i dobrego samopoczucia. Zmniejszają ryzyko występowania wielu chorób. Wspierają również zdrowie reprodukcyjne, edukację seksualną i inne kwestie dotyczące zdrowia.

goals

Cel 4: Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie

Wychowanie fizyczne i ćwiczenia sportowe wpływają na zwiększenie liczby uczniów zapisanych do szkół, frekwencję i wyniki w nauce. Programy sportowe umożliwiają zdobycie umiejętności przydatnych w pracy i życiu społecznym.

goals

Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt

Zmiana postawy wobec równości płci może być promowana poprzez sport. Inicjatywy sportowe przyczyniają się do zwiększania wiedzy i umiejętności kobiet i dziewcząt, wzmacniając ich pozycję w społeczeństwie.

goals

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych

Sport skutecznie może przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat konieczności dostępu do warunków sanitarnych i czystej wody. Zagadnienie to może zostać włączone do programów sportowych, które zwrócą uwagę społeczeństw na zagrożenia wynikające z powodu niedostatku wody, jej słabej jakości, niewłaściwych warunków sanitarnych i złej higieny.

goals

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Sport może wspierać inicjatywy prowadzące do powszechnego dostępu do energii oraz poprawy efektywności systemu jej pozyskiwania. Stwarza forum do dyskusji i promowania wydajności energetycznej.

goals

Cel 8: Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich ludzi

Sport stwarza nowe możliwości zatrudnienia, również dla kobiet i osób niepełnosprawnych. Zwiększa produkcję i rozbudowuje rynek pracy związany z uprawianiem sportu. Mobilizuje szeroką grupę społeczeństwa i powoduje wzrost działalności gospodarczej.

goals

Cel 9: Budować odporną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Inicjatywy sportowe wspierają budowę nowych obiektów sportowych oraz odbudowę tych, które zostały zniszczone w wyniku konfliktów i katastrof naturalnych. Tym samym mogą przyczynić się do budowy odpornej infrastruktury.

goals

Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Rozwój sportu i poprzez sport może przyczynić się do niwelowania różnic między krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi. Pozytywne nastawienie do aktywności fizycznej i jej rosnąca popularność sprawiają, że sport może stać się ważnym narzędziem zwalczającym nierówności wśród izolowanych grup społecznych.

goals

Cel 11: Stworzyć inkluzywne, bezpieczne, odporne i zrównoważone miasta

Głównym zadaniem Biura NZ ds. Sportu dla Rozwoju i Pokoju jest zapewnienie inkluzywności w sporcie i poprzez sport, co łączy się z usuwaniem barier uniemożliwiających uprawianie sportu. Powszechny dostępu do obiektów sportowych i usług z nim związanych przyczynia się do osiągnięcia tego celu. Dobre praktyki w tym zakresie mogą być stosowane przy budowie zrównoważonych miast.

goals

Cel 12: Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Stosowanie zrównoważonych standardów w procesie produkcyjnym w branży sportowej może przyczynić się do stosowania wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych również w innych sektorach przemysłu. Kampanie nawołujące do zmiany stylu życia mogą być promowane przez samych sportowców oraz podczas wydarzeń sportowych.

goals

Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki

Działalność związana z aktywnością fizyczną i wydarzenia sportowe, zwłaszcza te organizowane na olbrzymią skalę, na które przybywają ludzie z różnych krajów to świetna okazja do podniesienia świadomości i wiedzy na temat zrównoważonego środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Sport ma ogromne znaczenie dla ofiar katastrof naturalnych, ponieważ wzmacnia poczucie jedności miedzy ludźmi.

goals

Cel 14: Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób

Zależność niektórych dyscyplin od mórz i oceanów, w szczególności sportów wodnych, buduje świadomość ludzi o konieczności zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych oraz ochrony wód. Tym samym sporty wodne są narzędziem promującym ochronę i zachowanie środowiska morskiego.

goals

Cel 15: Zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać utratę bioróżnorodności

Poprzez sport możliwa jest edukacja w zakresie ochrony ekosystemów lądowych w sposób zrównoważony. Dyscypliny uprawiane na świeżym powietrzu promują rozważne korzystanie z zasobów lądowych z poszanowaniem ochrony przyrody.

goals

Cel 16: Promować sprawiedliwe, pokojowe i inkluzywne społeczeństwa

Sport ma znaczny wpływ na odbudowę i jednoczenie podzielonych społeczeństw dotkniętych aktami przemocy. Ułatwia wyjście z traumy spowodowanej wojną. Programy i wydarzenia sportowe stwarzają możliwości dla wszystkich grup społecznych, również tych wykluczonych z życia społecznego. Promują wzajemne zrozumienie, pojednanie, poczucie jedności niezależnie od różnic oraz kulturę pokoju.

goals

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i zrewitalizować globalne partnerstwo

Sport skutecznie wprowadza w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju i przyczynia się do osiągania namacalnego postępu w zakresie ich realizacji. Świat sportu, począwszy od sportu rekreacyjnego po wyczynowy, od sektora prywatnego po publiczny, jest silnie zaangażowany w osiąganie zrównoważonego rozwoju. Poprzez skuteczną współpracę partnerską sport mobilizuje społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wiecej informacji na stronach: